ลอยประทีปบูชาวารี นทีสวนบ้านแก้ว 2566

 ลอยประทีปบูชาวารี นทีสวนบ้านแก้ว 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมลอยประทีปบูชาวารี นทีสวนบ้านแก้ว เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของชาติในเทศกาลลอยกระทงบริเวณริมเขื่อนหน้าเรือนธารริน สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

สืบสานวัฒนธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดกิจกรรมลอยประทีปบูชาวารี นทีสวนบ้านแก้ว เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของชาติในเทศกาลลอยกระทง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีเป็นประธานเปิดงาน สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การลอยกระทงสู่คลองบ้านแก้ว การตักบาตรพระประจำวัน การมอบรางวัลทีมแข่งขันเรือยาว 5 ฝีพาย ซึ่งทีมชนะเลิศได้แก่ ทีมหลานพ่อปู่ 01 ของสำนักงานอธิการบดี และการประกวดกระทงประเภทสวยงาม ซึ่งผู้ชนะได้แก่ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในส่วนของประเพณีลอยกระทงนั้น สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจัดเป็นประจำทุกปี โดยมีการวางเป้าหมายกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่เก่าแก่ของไทยแต่โบราณ และถ่ายทอดเอกลักษณ์ด้านสถานที่ของมหาวิทยาลัยไปยังบุคคลภายนอก รวมถึงเป็นการนัดพบปะ ทำกิจกรรมร่วมกันของบุคลากรภายใน นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี