ม.จ.จุลเจิม โพส หลังโปรดเกล้าฯ พระราชทานปรับลดชั้นยศ

 ม.จ.จุลเจิม โพส หลังโปรดเกล้าฯ พระราชทานปรับลดชั้นยศ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เฟซบุ๊ก จุลเจิม ยุคล ของ ม.จ.จุลเจิม ยุคล มีการโพสต์กลอนบทหนึ่ง ระบุว่า

โบราณว่าเป็นข้าจอมกษัตริย์       ราชสวัสดิ์ต้องเพียรเรียนรักษา
         ท่านกำหนดจดไว้ในตำรา          มีมาแต่โบราณช้านานครัน
         หนึ่งวิชาสามารถมีอย่างไร          ไม่ปิดไว้ให้ท่านทราบทุกสิ่งสรรพ์
         หนึ่งกล้าหาญทำการถวายนั้น       มุ่งมั่นจนสำเร็จเจตนา
         หนึ่งมิได้ประมาทราชกิจ             ชอบผิดตริตรึกหมั่นศึกษา
         หนึ่งสัตย์ซื่อถือธรรมจรรยา          เหมือนสมาทานศิลไว้ให้มั่นคง
         หนึ่งเสงี่ยมเจียมตัวไม่กำเริบ        เอื้อเอิบหยิ่งเย่อเพ้อหลง

         หนึ่งอยู่ใกล้ชิดติดพระองค์          ไม่ทำเทียมด้วยทะนงพระกรุณา
         หนึ่งไซร้ไม่ร่วมพระราชอาสน์        ด้วยอุบาทว์จัญไรเป็นหนักหนา
         หนึ่งเข้าเฝ้าชาวในไม่พันพัว          เล่นหัวผูกรักสมัครสมาน
         หนึ่งสวามิภักดิ์ใคร่ในภูบาล         ถึงถูกกริ้วทนทานไม่ตอบแทน

จุลเจิม

จุลเจิม