บสย. ร่วมหารือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ช่วย SMEs

 บสย. ร่วมหารือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ช่วย SMEs

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

บสย.

พร้อมด้วยผู้บริหาร บสย. เข้าพบ นายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประธานการประชุม

บสย.

เพื่อหารือและระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่าง บสย. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันการเงิน การพัฒนาแนวทางการทำงานและโครงการเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการ SMEs ไทย ให้ความสำคัญใน 3 ประเด็นหลักได้แก่ 1.กลไกการขอและค้ำประกันสินเชื่อ 2. เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเป้าหมาย 3.สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รวมถึงข้อหารือร่วมกันของกลุ่มสถาบันการเงินที่เข้าร่วมประชุม อาทิ การลดขั้นตอนและระยะเวลา รวมถึงอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ แต่ขาดหลักประกัน หรือหลักประกันไม่เพียงพอ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

บสย.