ทำเนียบฯลดธงครึ่งเสา ไว้อาลัย “ปธน.อิหร่าน” ถึงแก่อสัญกรรม

 ทำเนียบฯลดธงครึ่งเสา ไว้อาลัย “ปธน.อิหร่าน” ถึงแก่อสัญกรรม

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล กทม. ส่งหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0508/ว 225 เผยแพร่ 21 พฤษภาคม 2567 เรื่องนายซัยยิด อิบรอฮีม เราะอีซี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (ประธานาธิบดีอิหร่าน) ถึงแก่อสัญกรรม

ด้วย นายซัยยิด อิบรอฮีม เราะอีซี (Mr.Seyyed Ebrahim Raisi) ประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567  ขณะมีอายุ 63 ปี นายกรัฐมนตรีจึงได้มีคําสั่งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร

เพื่อไว้อาลัยแด่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ในวันพฤหัสบดีที่ 23  วันศุกร์ที่ 24  และวันจันทร์ที่ 27  พฤษภาคม 2567 รวม 3 วันทําการ และขอความร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐ ทุกแห่งลดธงครึ่งเสาตามกําหนดวันดังกล่าว

K

เรื่องแนะนำ