กระทรวงเกษตรพร้อมดูแลเกษตรกร ชาวประมง

 กระทรวงเกษตรพร้อมดูแลเกษตรกร ชาวประมง

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานขององค์การสะพานปลา  ณ สะพานปลากรุงเทพ องค์การสะพานปลา แขวงยานนาวา เขตสาทร ที่ผ่านมา

  

เพราะรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับ อุตสาหกรรม การประมงของไทย 
ให้กลับมาเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศ และสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชากรของประเทศไทยและประชากรโลก 

รวมถึงยังมีเป้าหมายให้พี่น้องชาวประมง เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ประกอบการด้านการประมง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการแก้ไขกฎหมายและการบังคับใช้ให้เหมาะสม เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทางทะเลอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังมีโครงการ องค์การสะพานปลา คือ “โครงการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและสัตว์น้ำแปรรูป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน)” ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจประมงมีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ “โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้านและศูนย์จำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้าน (อัตลักษณ์พื้นถิ่น)” ยกระดับชาวประมงพื้นบ้าน 

นางรัดเกล้า ระบุว่าองค์การสะพานปลา ถือเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการแหล่งขนถ่ายและซื้อขายสัตว์น้ำที่ถูกสุขอนามัย และได้มาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคงทางอาชีพประมง และนับว่า มีบทบาทที่มีความสำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยกลับมาเป็นจ้าวสมุทรและเป็นผู้นำด้านการค้าสินค้าประมงในตลาดโลกอีกครั้ง